NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Raad van Toezicht

Octrooigemachtigden die zich niet aan de regels houden, kunnen voor de tuchtrechter worden gebracht. In eerste instantie is dat de Raad van Toezicht die de wettelijke taak heeft om te controleren of octrooigemachtigden hun beroep naar behoren uitoefenen. Indien u een probleem heeft met een octrooigemachtigde dat u niet onderling kunt oplossen, kunt u een klacht indienen bij de Raad van Toezicht. U gebruikt daarvoor het klachtenformulier. Verdere procedureregels voor klachtzaken vindt u hier. De Raad kan een octrooigemachtigde vier sancties opleggen: een waarschuwing, een berisping, een schorsing van maximaal vijf jaar en ontzetting. In het laatste geval verliest de octrooigemachtigde het recht om als octrooigemachtigde op te treden. Overigens kan de Raad geen schadevergoeding toekennen.

Als u het oneens bent met een uitspraak van de Raad van Toezicht, heeft u het recht hiertegen bij het Gerechtshof in Den Haag in beroep te gaan. U moet dit dan binnen 30 dagen schriftelijk aan het Gerechtshof laten weten. Het Gerechtshof in Den Haag is de tuchtrechter in hoogste aanleg. Als het Gerechtshof zich heeft uitgesproken over een zaak, is de zaak definitief.

De samenstelling van de Raad is op dit moment als volgt:

Voorzitter

mr. ir. F.A.T. van Looijengoed

Secretaris ir. J.C. Volmer
Leden mw. drs. J.J.M. Verbart
mw. dr. N.M. Derix LLM
ir. H. Th. Van den Heuvel
Plaatsvervangende leden dr. C.T.M. Fransen
dr. A.J. de Vries
mw. drs. A.M.A. Rovers
Ir P. Dorna
mw. mr. I.E. Wong Fong Sang

Contact

Raad van Toezicht
Orde van Octrooigemachtigden
rvt-secretaris@octrooigemachtigde.nl
Telefoon 06-24 98 61 34

Zie ook:

» Uitspraken Raad van Toezicht
» Problemen met een octrooigemachtigde