NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Over de Orde

De Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden is de beroepsorganisatie van alle Nederlandse octrooigemachtigden. De Orde zorgt ervoor dat zijn leden professioneel, klantgericht en integer zijn bij het adviseren en ondersteunen van uitvinders bij het verkrijgen van bescherming voor (technische) uitvindingen en bij het adviseren van hun cliënten over intellectuele eigendomsrechten van anderen. Zo bevordert de Orde innovatie in Nederland.

Wat doet de Orde?

  • De Orde waarborgt het professionele niveau van de octrooigemachtigde en daarmee goede belangenbehartiging van cliënten, door middel van gedragsregels, een Raad van Toezicht en een goede opleiding en nascholing voor octrooigemachtigden.
  • De Orde spant zich in om de toegankelijkheid van het octrooisysteem te bevorderen.
  • De Orde adviseert de overheid over octrooiwetgeving en neemt deel aan nationale en internationale discussies over wetgeving en verordeningen over intellectueel eigendom en in het bijzonder octrooien.
  • De Orde publiceert een lijst van alle beëdigde octrooigemachtigden in Nederland en houdt die up-to-date.
  • De Orde communiceert over het beroep.
  • De Orde organiseert intervisie en deskundigheidsbevordering voor de leden en behartigt hun belangen.

De Orde doet dit door meer octrooigemachtigden te betrekken bij deze taken en doelstellingen.

Raad van Toezicht

De Orde heeft een Raad van Toezicht ingesteld die controleert of leden van de Orde zich aan de gedragsregels houden en die klachten over gemachtigden behandelt. De Raad is bevoegd om sancties op te leggen aan octrooigemachtigden variërend van een waarschuwing of berisping tot een schorsing of uitzetting uit het ambt van octrooigemachtigde.
Verder beoordeelt de Raad van Toezicht verzoeken tot inschrijving in het register van octrooigemachtigden. Voor gebruik bij deze verzoeken heeft de Raad een model stageverklaring opgesteld.

Organisatie

De Orde heeft een gekozen bestuur. Daarnaast zijn er verschillende commissies die zich bezighouden met deskundigheidsbevordering, wetgeving, PR en voorlichting over het beroep.

Toekomstverwachting

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, markten globaliseren en steeds meer mensen onderkennen hoe belangrijk het stimuleren van innovatie is. Daarom verwacht de Orde dat de behoefte aan gedegen octrooiadvies en -ondersteuning zal toenemen, zeker ook van cliënten buiten Nederland Dit zeker ook omdat het EOB, naast München ook in Rijswijk zit. Het vak wordt breder omdat cliënten verwachten dat de octrooigemachtigde al in een vroeg stadium meedenkt en met efficiënte, juridisch en bedrijfseconomisch onderbouwde oplossingen komt.