NL | EN
Orde van Octrooigemachtigden logo Inloggen Lid worden?

Verordening Permanente Educatie

De verordening permanente educatie bevat regels voor het volgen van educatie voor de gemachtigden. De tekst van deze verordening vindt u hieronder. Ook is er een toelichting op deze verordening van de Raad van Toezicht beschikbaar.

Verordening

De algemene vergadering van de Orde van Octrooigemachtigden,
Overwegende dat:

  • in de Rijksoctrooiwet 1995 (ROW'95) het beroep van Octrooigemachtigde en de wettelijke vereisten waaraan een een Lid van de Orde van Octrooigemachtigde dient te voldoen zijn opgenomen;
  • overeenkomstig Art. 23d, lid 2, de Orde van Octrooigemachtigden tot taak heeft de bevordering van een goede beroepsuitoefening door de leden en van hun vakbekwaamheid;
  • in Art. 23h, lid 4(d) ROW'95 is voorzien in de mogelijkheid voor de Algemene Vergadering van de Orde van Octrooigemachtigden verordeningen vast te stellen betrekking hebbende op het bijhouden van de kennis en het inzicht van leden met betrekking tot het recht betreffende de Industriële eigendom;
  • de Orde van Octrooigemachtigden het van belang acht een verordening als bedoeld in Art. 23h, lid 4(d) ROW'95 vast te stellen waarin de vereisten gesteld aan haar leden met betrekking tot Permanente Educatie worden omschreven en vastgelegd;

heeft het volgende besloten:

Art. 1
In deze Verordening zijn de volgende definities van toepassing:

  1. Orde: De Orde van Octrooigemachtigden
  2. Lid: Gewoon lid van de Orde
  3. Permanente Educatie Elke vorm van na- en bijscholing voor het op peil brengen en houden van de vakkennis van de Leden van de Orde.
  4. Jaar: Een kalenderjaar

Art. 2
Elk Lid is verplicht zijn vakkennis op peil te houden door middel van Permanente Educatie.

Art. 3
Ter registratie van de door de Leden gevolgde Permanente Educatie dient elk Lid zelf een overzicht bij te houden van de door hem/haar in elk jaar gevolgde relevante opleidingen, symposia, en andere bijeenkomsten. Op verzoek dient een Lid dit overzicht ter beschikking te stellen aan de Raad van Toezicht. Elk Lid dient dit overzicht ten minste vijf jaar te bewaren.

Art. 4
Deze Verordening kan worden aangehaald als Verordening Permanente Educatie Octrooigemachtigden 2005.