Over de Orde

De Nederlandse Orde van Octrooigemachtigden is de beroepsorganisatie van alle octrooigemachtigden in Nederland. De Orde garandeert dat de leden professioneel, klantgericht en integer zijn in hun werk: het adviseren en ondersteunen van uitvinders om bescherming te krijgen voor technische vindingen. Zo bevordert de Orde innovatie in Nederland.

Wat doet de Orde?

  • De Orde waarborgt het professionele niveau van de octrooigemachtigde en daarmee goede belangenbehartiging van cliënten, door gedragsregels, een Raad van Toezicht en een goede opleiding en nascholing voor octrooigemachtigden.
  • De Orde spant zich in om de toegankelijkheid van het octrooisysteem te bevorderen.
  • De Orde adviseert de overheid over octrooiwetgeving en neemt deel aan nationale en internationale discussies over wetgeving en verordeningen over intellectueel eigendom en octrooien.
  • De Orde publiceert een lijst van alle beëdigde octrooigemachtigden in Nederland en houdt die up-to-date.
  • De Orde communiceert over het beroep.
  • De Orde organiseert intervisie en deskundigheidsbevordering voor de leden en behartigt hun belangen.

De Orde doet dit door meer octrooigemachtigden te betrekken bij deze taken en doelstellingen.

Raad van Toezicht

De Orde heeft een Raad van Toezicht ingesteld die controleert of leden van de Orde zich aan de gedragsregels houden en die klachten over gemachtigden behandelt. De Raad is bevoegd om sancties op te leggen variërend van een waarschuwing of berisping tot een schorsing of uitzetting uit het ambt van gemachtigde.

Organisatie

De Orde heeft een gekozen bestuur. Daarnaast zijn er verschillende commissies die zich bezighouden met deskundigheidsbevordering, wetgeving en PR en voorlichting over het beroep.

Toekomstverwachting

Technologische ontwikkelingen gaan steeds sneller, markten globaliseren en steeds meer mensen weten hoe belangrijk het  stimuleren van innovatie is. Daarom verwacht de Orde dat de behoefte aan gedegen octrooiadvies en -ondersteuning zal groeien. Ook van cliënten buiten Nederland, zeker nu het EOB in Rijswijk zit.Het vak wordt breder doordat cliënten willen dat de octrooigemachtigde al in een vroeg stadium meedenkt en met efficiënte, juridisch en bedrijfseconomisch onderbouwde  oplossingen komt.