Raad van Toezicht

Octrooigemachtigden die zich niet aan de regels houden, kunnen voor de tuchtrechter worden gebracht. In eerste instantie is dat de Raad van Toezicht die de wettelijke taak heeft om te controleren of octrooigemachtigden hun beroep goed uitoefenen. De Raad kan een octrooigemachtigde vier sancties opleggen: een waarschuwing, een berisping, een schorsing van maximaal vijf jaar en ontzetting. In het laatste geval verliest hij/zij het recht om als octrooigemachtigde op te treden. Overigens kan de Raad geen schadevergoeding toekennen.

Als u het oneens bent met een uitspraak van de Raad van Toezicht, heeft u het recht hiertegen bij het Gerechtshof in Den Haag in beroep te gaan. U moet dit dan binnen 30 dagen schriftelijk aan het Gerechtshof laten weten. Het Gerechtshof in Den Haag is de tuchtrechter in hoogste aanleg. Als het Gerechtshof zich heeft uitgesproken over een zaak, is de zaak definitief.

 

De samenstelling van de Raad is op dit moment als volgt:

Voorzitter:                                                        mr. drs. A.J.W. Hooiveld

Secretaris:                                                        ir. J.C. Volmer

Leden:                                                               mw. dr. N.M. Derix

                                                                           mr. ir. F.A.T. van Looijengoed

                                                                           mw. drs. J.J.M. Verbart

Plaatsvervangende leden:                            dr. ir. J.J. Hutter

                                                                          dr. C.T.M. Fransen

                                                                          Ir. H. Th. Van den Heuvel

                                                                          dr. A.J. de Vries

                                                                          mw. drs. A.M.A. Rovers

 

Contact

Raad van Toezicht Orde van Octrooigemachtigden
SecretarisRvT@epc.nl
Telefoon 06-24 98 61 34

 Zie ook: